Betreft: besluitvorming bouw nieuwe stadhuis


Den Helder, 27 augustus 2010


Geachte leden van de gemeenteraad van Den Helder,

Op 5 juli jl. heeft een raadsvergadering plaatsgevonden met o.a als doel te komen tot een besluit ten aanzien van de bouw van een nieuw stadhuis op de locatie van het station en eventueel het oude postkantoor. Tijdens deze vergadering heb ik gebruik gemaakt van het burgerspreekrecht om de leden van de gemeenteraad te informeren over een mogelijk alternatief waar tot op heden nog geen aandacht aan is besteed. Dit alternatieve bouwplan, reeds lang geleden door mij ingediend, is mijns inziens zowel financieel-economisch als stedenbouwkundig een veel betere optie. Ter illustratie heb ik u daarbij een HOV Magazine overhandigd met daarin een artikel dat het ontwerp toont en beschrijft, onder verwijzing naar de website, www.helderepolitiek.nl
De gemeenteraad heeft deze vergadering in meerderheid besloten de besluitvorming ten aanzien van bouw en locatie van het nieuwe stadhuis uit te stellen tot na het zomerreces om meer informatie tot zich te kunnen nemen.

In vervolg op mijn inspreken wil ik dan ook graag van dit uitstel gebruik maken om mijn bezwaren tegen de gekozen locatie uit te spreken en toe te lichten waarom het genoemde, alternatieve bouwplan ‘Het kloppend hart van Den Helder’ een veel voordeliger en betere optie is.

In de eerste plaats ben ik van mening dat de stationslocatie op economische gronden geen goede optie is. Het betreft hier een centraal gelegen gebied, de toegangspoort tot het economisch hart van de stad: een dure locatie die veel beter gebruikt zou kunnen worden om daadwerkelijk nieuwe detailhandel naar Den Helder te lokken. Daarnaast wordt de genoemde ‘extra economische impuls voor ondernemers’ zwaar overschat. Het gemeentehuis beschikt over eigen catering en zal dus weinig toegevoegde waarde hebben voor de omliggende horeca. Na vijf uur ’s middags zullen de ambtenaren huiswaarts gaan en zal ons levendige stadshart gedomineerd worden door een donker en doods gebouw van meerdere etages.

In de tweede plaats verwacht ik dat de toenemende verkeersdrukte die dit bouwplan met zich meebrengt voor erg veel overlast zal zorgen. Reeds bestaande onzekerheid over voldoende parkeerruimte doet bange vermoedens rijzen bij omwonenden over het behoud van het groene speelterrein tussen Boerhaavestraat en Hector Treubstraat. Wie op een doordeweekse dag rond 17.00 uur nu al de bijna Randstedelijke drukte op het kruispunt Meeuwenstraat-Ruyghweg-tunneltje Brakkeveldweg ervaart begrijpt dat ook daar ingrijpend veranderd zal moeten worden om ernstige verkeersinfarcten te voorkomen.

Voor de bouw op deze locatie is 33 miljoen uitgetrokken, een bedrag waarvan men al op dit moment vermoed dat het niet toereikend zal zijn.

Samenvattend: bouwen op deze plek is veel te kostbaar en een te grote investering ten behoeve van een ‘administratiekantoor’ van het gemeentebestuur van een stad als Den Helder. Want in het digitale tijdperk, waarin steeds meer diensten van de gemeente via internet zijn af te nemen en het gemeentehuis als gebouw meer en meer publieke functies verliest, kan men zich afvragen of het verantwoord is om als gemeente een dergelijke investering op een dergelijke locatie voor eigen gebruik aan te wenden. Vooral omdat de kaalslag op vele plaatsen in de stad het algemene straatbeeld bepaalt en zijn weerslag heeft op de economische bedrijvigheid en het woongenot.

Met het oog op een eventuele toekomstige gemeentelijke herindeling en genoemde voortschrijdende digitalisering is het wellicht logischer om het voorbeeld van reeds vele andere gemeenten te volgen, en over te gaan tot het herdefiniëren van de functies van een gemeentehuis.
  • Te denken valt aan een gemeentelijk centraal gelegen locatie voor het gemeentelijk administratiekantoor, waar de ambtenaren hun dagelijks werk verrichten. Evenals voor politie en brandweer lijkt hiervoor de omgeving van de Drs. F. Bijlweg het meest geschikt.

  • Voor de noodzakelijke publieksfuncties kunnen wijksteunpunten in alle wijken worden ingericht. Desgewenst zou één van deze wijksteunpunten gehuisvest kunnen worden in de lage vleugel van het voormalige postkantoor, wanneer in de hoge vleugel de bibliotheek gevestigd is.

  • Voor de representatieve functies en huisvesting van het college en het hogere management kan dan gebruik gemaakt worden van de speciaal daarvoor bestemde vleugel in ‘Het kloppend hart van Den Helder’ op de mooiste locatie van Den Helder, op en aan de dijk.
    Dit duurzame gebouw is volledig zelfvoorzienend en biedt onder dijkniveau parkeergelegenheid aan zo’n 500 auto’s. Zowel aan dijkzijde als aan stadszijde heeft het gebouw publieke of economische functies: winkels, daghoreca, stadhuis en eventueel zelfs schouwburg of andersoortig theater of amusement. De hogergelegen etages in de andere vleugel bestaan uit appartementen en penthouses. Omdat het gemeentelijk deel slechts onderdeel is van een veel groter complex, is het dag en nacht een gebouw waarin geleefd wordt en geen zwart gat buiten werktijden. Het geheel vormt het startpunt van het Helders stadscentrum: op de as ‘Kloppend Hart-station’ bevindt zich het langgerekte stadspark wat via verschillende zijwegen mensen het centrum in leidt.
Om dit ontwerp te kunnen realiseren en te vermarkten beschikken wij over betrouwbare en enthousiaste partners, zowel Helderse als niet-Helderse. Voor de voorgestelde DBFMO-constructie hebben wij een doorwrocht en goed onderbouwd alternatief.

Wij hopen dat u onze standpunten deelt en bij de uiteindelijke besluitvorming in een volgende vergadering uw stem in het voordeel van ‘Het kloppend hart’ zult uitbrengen.

Hoogachtend,


Daniël Groot/DGA Holland Stores Group
Badhuisstraat 86C
1789 AM Den Helder


Voetnoot:
In de afgelopen 30 jaar heb ik een drietal plannen omtrent de (her)inrichting van de stad en de haven ingediend bij verschillende gemeentebesturen.
Al deze voorstellen en ontwerpen zijn toentertijd afgedaan als luchtfietserij en niet serieus genomen, om vervolgens vele jaren later exact op de door mij voorgestelde manier uitgevoerd te worden.
Te weten: uitbreiding en opwaardering van de onderzeebootkade, de rotonde op de Middenweg bij de Vijfsprong, en de verplaatsing van de TESO-haven naar de oostkant van het terrein van de Koninklijke Marine. Daarnaast zijn er nog diverse andere projecten in ontwikkeling.